شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران

صندوق سرمایه گذاری و آتیه وزارت راه و شهرسازی
کوروش پروتئین البرز
نام شرکت: شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران
محصولات یا خدمات شرکت: ماشین آلات راهسازی
مدیرعامل: مهندس نادر مهاجر
سمت و نام تکمیل کننده فرم: ابراهیمی – مدیر بازرگانی
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): http://rahsaz.com/
تعداد پرسنل شرکت: بیشتر از ۵۱ نفر