لبنیات هموطن

گالری آثار هنری روژه
سوهان و گز ساعدی نیا
نام شرکت: لبنیات هموطن
محصولات یا خدمات شرکت: لبنیات
مدیرعامل: مهندس موسوی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: فرجی
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): hamvatandairy.com/
تعداد پرسنل شرکت: بیشتر از ۵۱ نفر