نیک طب

نقش افراد در کاهش آلودگی های زمین
کمک به محیط زیست با استفاده از مواد مناسب در ساخت و ساز و طرحهای عمرانی بزرگ
نام شرکت: نیکطب
محصولات یا خدمات شرکت: ژل ، بوتاکس ، نخ لیفت و مزوتراپی
مدیرعامل: دکتر تهرانی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: کارشناس واحد تحقیق و توسعه
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): niktebco.com
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر