پارک بازاریابی ایران

موسسه فرهنگی دیجیتال کلید طلایی جهان معاصر
گالری لاوین دکور
نام شرکت: پارک بازاریابی ایران
محصولات یا خدمات شرکت: مشاوره بازاریابی و برندسازی
مدیرعامل: دکتر میرکاظمی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: محمدی – مدیر روابط عمومی
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): http://qmpmarketing.com
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر