گروه صنعتی تیزگام – جی تویز

موسسه هوش نیک
گالری آثار هنری روژه
نام شرکت: گروه صنعتی تیزگام – جی تویز
محصولات یا خدمات شرکت: سه چرخه
مدیرعامل: خانم مهندس زهرا گیاهی
سمت و نام تکمیل کننده فرم:
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): www.gtoys.ir
تعداد پرسنل شرکت: بیشتر از ۵۱ نفر