آرسین هامرز

صنایع شیمیایی دمیرچی
نوآوران صنعت آترین
نام شرکت: آرسین هامرز
محصولات یا خدمات شرکت: هوشمند سازی ساختمان و صنعتی
مدیرعامل: دکتر محسن رضوی زاده
سمت و نام تکمیل کننده فرم: کارشناس واحد تحقیق و توسعه
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): raymonbms.com
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر