آقای نت

بیستک بوم آتشین
صنایع شیمیایی دمیرچی
نام شرکت: آقای نت
محصولات یا خدمات شرکت: فروش کامپیوتر و خدمات اینترنتی
مدیرعامل: بهزاد اقدمی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: بهزاد اقدمی موسس
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر