بوتاکس ایران

ترافیک تهران - tehran traffic
ارزیابی اثرات زیست محیطی چیست و چگونه انجام می شود ؟
مدیریت پسماند
روشهای مدیریت زباله ها و پسماندها (بخش اول)
نام شرکت: بوتاکس ایران
محصولات یا خدمات شرکت: بوتاکس ایرانی
مدیرعامل: مهندس مرعشی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: فرجی
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): https://botoxiran.com/
تعداد پرسنل شرکت: بیشتر از ۲۰ نفر