بیستک بوم آتشین

موتور بدون سوخت
آقای نت
نام شرکت: بیستک بوم آتشین
محصولات یا خدمات شرکت: تولید سوخت پاک و بسته بندی الکل صنعتی
مدیرعامل: امید جان میرزایی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: مدیر عامل امید جان میرزایی
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): bistakboomatashin.co.ir
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر