سوهان و گز ساعدی نیا

لبنیات هموطن
صندوق سرمایه گذاری و آتیه وزارت راه و شهرسازی
نام شرکت: سوهان ساعدی نیا
محصولات یا خدمات شرکت: گز و سوهان قم
مدیرعامل: محمد ساعدی نیا
سمت و نام تکمیل کننده فرم: مدیر فنی
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): sohanmohammad.ir
تعداد پرسنل شرکت: کمتر از 51 نفر