موتور بدون سوخت

کانی سازان اقلیم جیرفت
بیستک بوم آتشین
نام شرکت: اختراع موتور بدون سوخت
محصولات یا خدمات شرکت: موتور بدون سوخت
مدیرعامل: جواد کاویانی راد
سمت و نام تکمیل کننده فرم: مخترع
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): Javad –  موتور بدون سوخت
تعداد پرسنل شرکت: کمتر از ۱۲ نفر