موسسه فرهنگی دیجیتال کلید طلایی جهان معاصر

فن آوران داده پردازش فرتاک رایانه (آسان بار)
پارک بازاریابی ایران
نام شرکت: موسسه فرهنگی دیجیتال کلید طلایی جهان معاصر
محصولات یا خدمات شرکت: محتوای خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
مدیرعامل: آقای جواد زمان زاده
سمت و نام تکمیل کننده فرم: دکتر آزیتا تقوایی. مدیر تکنولوژی شرکت
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): www.keylid.com
تعداد پرسنل شرکت: بیشتر از ۵۱ نفر