موسسه هوش نیک

تفتان پارت ایرانیان
گروه صنعتی تیزگام – جی تویز
نام شرکت: موسسه هوش نیک
محصولات یا خدمات شرکت: تست هوش کودک
مدیرعامل: دکتر سینا شریعتی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: هانیه راد – مدیر دفتر
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): http://hooshenik.com
تعداد پرسنل شرکت: کمتر از ۱۲ نفر