کوروش پروتئین البرز

شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران
صدرا نادین صنعت
نام شرکت: کوروش پروتئین البرز
محصولات یا خدمات شرکت: فراورده های گوشتی
مدیرعامل: مهندس سکاکی
سمت و نام تکمیل کننده فرم:
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): kouroshprotein.com/
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر