گالری آثار هنری روژه

گروه صنعتی تیزگام – جی تویز
لبنیات هموطن
نام شرکت: گالری آثار هنری روژه
محصولات یا خدمات شرکت: گالری محصولات هنری
مدیرعامل: سارا ثقفی
سمت و نام تکمیل کننده فرم:
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): http://rozhegallery.com/
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر