برنامه های انجمن

محور اصلی برنامه های انجمن شرکت های حامی محیط زیست ایران

بخش شهری


هوا

تشویق شرکتها به فعالیت هایی که موجب کاهش آلودگی هوا می شود در چندین محور توسط انجمن صورت می پذیرد. در صورت تمایل به آشنایی با این موارد به صفحه مربوطه در همین سایت مراجعه نمایید.

زباله

کاهش زباله های سمی که توسط کارخانجات و شرکت ها تولید می شوند ، یکی از محورهای اساسی شکل گیری این انجمن بوده است. این زباله ها هر ساله هزینه های جبران ناپذیری به محیط زیست تحمیل می نماید.

دریا


مبارزه با ورود آلاینده ها

طی سال های اخیر، ورود آلاینده ها به دریاها و آبهای کشورمان، موجب آلودگی شدید آبها شده است. آلودگی مربوط به زباله های شهری ، آلودگی پساب های کارخانجات و فاضلاب های شهری مهمترین عوامل آلودگی به شمار می روند. انجمن برنامه هایی را برای تمامی شرکت ها در این زمینه تدوین نموده است

بهبود وضعیت رودها

سهمی که شرکت ها می توانند در بهبود وضعیت رودها و آبهای کشورمان داشته باشند، خیلی بیشتر از سهمی است که فکر می کنند. آموزش پرسنل شرکت ها در نحوه برخورد با رودها بعنوان بخشی از هویت یک منطقه و همچنین فرهنگ سازی به منظور احترام بیش از پیش به آبها، از جمله این موارد است.

جنگل


بهبود وضعیت گیاهان

قطع بی رویه درختان در جنگل های مختلف کشور و همچنین چرای بی رویه دام در مراتع طبیعی موجب کاهش مساحت جنگل ها شده است. این در حالیست که با رشد جمعیت ، نیاز به فضای سبز و جنگل های بیشتر بعنوان ریه های زمین امری انکار ناپذیر می باشد. برآنیم تا تغییراتی در این وضعیت ایجاد کنیم

حمایت از حیوانات

شکار غیرقانونی پرنده ها و حیوانات به منظور تجارت در بازارهای داخلی و خارجی موجب از میان رفتن و انقراض بسیاری از گونه های حیوانی شده است. آموزش این موضوع که این حیوانات سهم بسزایی در چرخه حیات سایر موجودات زنده دارند و همچنین معرفی آنها به جامعه ایرانی و غیرایرانی وظیفه ماست.