درباره انجمن

انجمن در یک نگاه

منشور اخلاقی انجمن شرکتهای حامی محیط زیست ایران

اعضای انجمن اعم از هیئت موسس و سایر اعضا، تمام ممارست خود را به کار خواهیم بست تا با همراهی و یکدلی، چشم‌انداز و اهداف انجمن را در صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی میسر نمایید. ارزش گذاری، قدر دانی و ثبت ایده های افراد به نام خودشان و همچنین آموزش پرسنل شرکتهایی که دارای مدیران دلسوز محیط زیست هستند، مهمترین رسالت انجمن می باشد.
انجمن بر این باور است که کلیه شرکتها، در عین داشتن سیاستها و استراتژی های متفاوت دارای ابعاد زیست محیطی هستند؛ بر این اساس، رفتار ما با هر یک از شرکتهای عضو انجمن، بر اساس احترام به سیاست های کلان و خرد بوده و تلاش می‌کنیم که با سرزندگی و محبت در اجرای اهدافمان موفق باشیم. انجمن شرکتهای حامی محیط زیست ایران یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی ( NGO ) تلقی می گردد لذا هیچ هدفی غیر از حمایت از محیط زیست بخصوص در مناطق شهری در انجمن دنبال نمی گردد. ما اعضای انجمن تلاش خواهیم کرد که رفتاری مبتنی بر احترام به محیط زیست را در امور شرکتها، زندگی شخصی و خانوادگی و نیز در دفتر انجمن پیشه کنیم.
انجمن شرکتهای حامی محیط زیست ایران تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد وکلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند. اعضایی که بر خلاف اهداف و شئونات انجمن (رعایت منشور اخلاقی) فعالیت نمایند و یا اقدامات مکرری در زمینه تخریب و آلودگی محیط زیست انجام داده و تذکر هیات مدیره مؤثر واقع نشود، به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عضویت آن ها در انجمن لغو خواهد شد. مدت فعالیت انجمن از تاریختاسیس به مدت نامحدود می باشد.
تاکید ما در انجمن بر صداقت و همکاری است. صداقت یعنی جز عین واقع چیزی را به یکدیگر انتقال نخواهیم داد حتی اگر به ضرر ما باشد و همکاری یعنی در صورت امکان از هیچ تلاشی اعم از در اختیار قرار دادن تجارب، اطلاعات و حتی کمک فیزیکی در جهت پیشبرد اهداف انجمن به همکار خود دریغ نخواهیم کرد. داشتن نظم از مهمترین ارکان فعالیت گروهی است و در پیشبرد اهداف بسیار موثر است.
برای بازنگری در اصول منشور اخلاقی حاضر، پیشنهادات در طول زمان توسط هیات مدیره جمع‌آوری و در جلسات برنامه‌ریزی انجمن، پیش نویس آن تهیه، و توسط مجمع عمومی تصویب می‌گردد. اعضای این انجمن خود را ملزم می دانند که به اصول درج شده در این منشور اخلاقی متعهد باشند.


1
مطالعه و پژوهش در امور کلی محیط زیست به منظور شناسایی و بومی سازی روش های موفق سایر کشورها
2
انتشار مقالات، پژوهش ها، بروشورها به منظور روشنگری در مورد محیط زیست
3
راه اندازی شبکه های مجازی به منظور ارتقا آگاهی مردم از اتفاقات حوزه محیط زیست
4
برگزاری سمینارها، نشست ها، جلسات و گردهمایی برای ارائه مطالعات و دستاوردها با هماهنگی و همکاری ارگان های دولتی مربوطه
5
ایجاد ارتباط، هماهنگی و همکاری با سازمان های مسئول دولتی و غیر دولتی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
6
ارائه آموزش های محیط زیستی در شرکتهای با پرسنل دلسوز برای محیط زیست
7
صدور گواهینامه شرکت حامی محیط زیست به منظور آگاهی ذی نفعان سازمان از سیاست های شرکتها
8
ایجاد کمیته های تخصصی برای رسیدن به اهداف زیست محیطی فوق