فن آوران داده پردازش فرتاک رایانه (آسان بار)

چگونه به منابع طبیعی سرزمین مان کمک کنیم؟
موسسه فرهنگی دیجیتال کلید طلایی جهان معاصر
نام شرکت: فن آوران داده پردازش فرتاک رایانه(آسان بار)
محصولات یا خدمات شرکت: اپلیکیشن آسان بار
مدیرعامل: فرزانه ایزک شیری
سمت و نام تکمیل کننده فرم: مریم عربی- مسئول دفتر
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): asanbar.ir
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر