صنایع شیمیایی دمیرچی

آقای نت
آرسین هامرز
نام شرکت: صنایع شیمیایی دمیرچی
محصولات یا خدمات شرکت: تینرفوری
مدیرعامل: جلال دمیرچی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: مدیرعامل
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):
تعداد پرسنل شرکت: کمتر از ۱۲ نفر