صندوق سرمایه گذاری و آتیه وزارت راه و شهرسازی

سوهان و گز ساعدی نیا
شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران
نام شرکت: صندوق سرمایه گذاری و آتیه وزارت راه و شهرسازی
محصولات یا خدمات شرکت: سرمایه گذاری
مدیرعامل: مهندس علی اصغر میرکاظمی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: مدیر پشتیبانی
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر